विलोम शब्द (Vilom Shabd in Hindi Grammar) – Hindi Antonyms

परिभाषा (Definition) : – किसी भाषा में प्रयुक्त जब दो शब्द एक-दूसरे के विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें विपरीतार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द (Vilom Shabd) कहा जाता हैं।

कुछ शब्द अपने मूल रूप में विलोम होते हैं – अवनि-अम्बर, अमृत-विष, दिन-रात, छोटा-मोटा। जबकि कुछ शब्दों में उपसर्ग लगाकर या उपसर्ग बदलकर विलोम बनाया जाता हैं –

1 . उपसर्ग लगाकर बनाये गए –

आदर-अनादर, क्रय-विक्रय, उचित-अनुचित, जय-पराजय।

2 . उपसर्ग बदलकर –

अपकार-उपकार, आदान-प्रदान, अनुकूल-प्रतिकूल, उत्कर्ष-अपकर्ष, उन्नति-अवनति, सुगंध-दुर्गन्ध, स्वतंत्र-परतंत्र, सजीव-निर्जीव, सपूत-कपूत।

अब हम हिंदी व्याकरण में वर्ण के अनुसार “अ से लेकर ह तक” सभी वर्णों के द्वारा पक्तिबंध विलोम शब्दों की सूचि पढ़ते हैं।

विलोम शब्द – Vilom Shabd in Hindi Grammar

अ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

1 . अंगीकार – अस्वीकार

2 . अकाल – सुकाल

3 . अग्र – पश्च

4 . अघोष – सघोष

5 . अज्ञ – विज्ञ/भिज्ञ

6 . अति – अल्प

7 . अतिवृष्टि – अल्पवृष्टि

8 . अत्यधिक – अत्यल्प

9 . अद्यतन – पुरातन

10 . अधिक – न्यून/अल्प

11 . अनाथ – सनाथ

12 . अनुकूल – प्रतिकूल

13 . अनुग्रह – दण्ड/विग्रह

14 . अनुरक्ति – विरक्ति

15 . अनुलोम – प्रतिलोम

16 . अन्त – आदि

17 . अंतद्र्वन्द – बहिद्वृन्द

18 . अभिज्ञ – अनभिज्ञ

19 . अर्थ – अनर्थ

20 . अर्पित – गृहीत

21 . अंधकार – प्रकाश

22 . अगम – सुगम

23 . अग्रज – अनुज

24 . अच्छा – बुरा

25 . अतल – वितल

26 . अतिथि – आतिथेय

27 . अतीत – भविष्य

28 . अथ – इति

29 . अधम – उत्तम

30 . अधिकृत – अनधिकृत

31 . अनिवार्य – ऐच्छिक

32 . अनुकृति – प्रतिकृति

33 . अनुज – अग्रज

34 . अनुराग – विराग

35 . अंतरंग – बहिरंग

36 . अंतर – बाहय

37 . अपना – पराया

38 . अमर – मर्त्य

39 . अर्पण – ग्रहण

40 . अवार्चीन – प्राचीन

41 . अवनति – उन्नति

42 . अवनि – अम्बर

43 . अस्त – उदय

44 . अल्पप्राण – महाप्राण

45 . अवर – प्रवर

46 . अभ्युदय – पतन

आ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

47 . आकर्षण – विकर्षण

48 . आक्रमण – प्रतिरक्षा

49 . आचार – अनाचार

50 . आच्छादित – अनाच्छादित

51 . आद्य – अन्त्य

52 . आदर्श – यथार्थ

53 . आधुनिक – प्राचीन

54 . आपत्ति – अनापत्ति

55 . आमिष – निरामिष

56 . आयात – निर्यात

57 . आरोह – अवरोह

58 . आद्र – शुष्क

59 . आर्ष – अनार्ष

60 . आलोक – तम/अंधकार

61 . आवश्यक – अनावश्यक

62 . आविर्भूत – तिरोभूत

63 . आर्शीवाद – अभिशाप

64 . आस्तिक – नास्तिक

65 . आहूत – अनाहूत

66 . आकाश – पाताल

67 . आगत – अनागत

68 . आज्ञा – अवज्ञा

69 . आजादी – गुलामी

70 . आधार – निराधार

71 . आदान – प्रदान

72 . आध्यत्मिक – भौतिक

73 . आम – खास

74 . आय – व्यय

75 . आरम्भ – अन्त

76 . आरोहण – अवरोहण

77 . आर्य – अनार्य

78 . आलसी – परिश्रमी

79 . आवरण – अनावरण

80 . आविर्भाव – तिरोभाव

81 . आवृत – अनावृत

82 . आश्रित – निराश्रित

83 . आस्था – अनास्था

84 . आहवान – विसर्जन

इ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

85 . इच्छा – अनिच्छा

86 . इष्ट – अनिष्ट

87 . इति – अथ

88 . इहलोक – परलोक

ई – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

89 . ईट – निरीह

90 . ईश्वर – अनीश्वर

91 . ईमानदार – बेईमान

92 . ईहा – अनीहा

उ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

93 . उऋण – ऋणी

94 . उत्कर्ष – अपकर्ष

95 . उत्तम – अधम

96 . उत्तरायण – दक्षिणायन

97 . उग्र – सौम्य/शांत

98 . उत्कृष्ट – निकृष्ट

99 . उत्तर – दक्षिण/प्रश्न

100 . उत्तीर्ण – अनुत्तीर्ण

Antonyms in Hindi Grammar

101 . उत्तरीय – अधोवस्त्र

102 . उदय – अस्त

103 . उद्यम – आलस्य

104 . उन्नत – अवनत

105 . उन्मीलन – निमीलन

106 . उन्मूलन – रोपण/स्थापन

107 . उपचय – अपचय

108 . उत्पत्ति – विनाश

109 . उदयाचल – अस्ताचल

110 . उद्यमी – निरुद्यमी

111 . उन्नति – अवनति

112 . उन्मुख – विमुख

113 . उपकार – अपकार

114 . उपचार – अपचार

ऊ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

115 . ऊध्वर – अधः

116 . ऊढ़ा – कुमारी

117 . ऊध्वर्गामी – अधोगामी

ऋ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

118 . ऋजु – वक्र, तिर्यक, कुटिल

119 . ऋणात्मक – धनात्मक

120 . ऋणी – उऋण

121 . ऋत – अनृत

ए – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

122 . एक – अनेक

123 . एकाग्र – चंचल

124 . एकीकरण – विलगीकरण

125 . एकतंत्र – बहुतंत्र

126 . एकाकी – समग्र

127 . एकदेशीय – बहुदेशीय/सर्वदेशीय

ऐ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

128 . ऐक्य – अनैक्य

129 . ऐतिहासिक – अनैतिहासिक

130 . ऐहिक – पारलौकिक

131 . ऐच्छिक – अनिवार्य

132 . ऐश्वर्य – अनैश्वर्य/दारिद्रय

ओ/औ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

133 . ओजस्वी – निस्तेज, कांतिहीन

134 . औचित्य – अनौचित्य

135 . औपचारिक – अनौपचारिक

136 . औदार्य – अनौदार्य

137 . औरस – नाजायज

क – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

138 . कंटक – निष्कंटक

139 . कदाचित – अवश्यमेव

140 . कपूत – सपूत

141 . कमनीय – कुरूप

142 . करुण – निष्ठुर

143 . कल्पना – यथार्थ

144 . कायर – वीर

145 . काला – गोरा

146 . कीर्ति – अपकीर्ति

147 . कुलदीपक – कुलांगार

148 . कूट – स्पष्ट

149 . कृतज्ञ – कृतघ्न

150 . कृपण – उदार/दानी

151 . कटु – मधुर

152 . कनिष्ठ – वरिष्ठ/ज्येष्ठ

153 . कपटी – निष्कपट

154 . कम्पित – निष्कंपित

155 . करुणा – निष्ठुरता

156 . क़ानूनी – गैर क़ानूनी

157 . कायिक – मानसिक

158 . किशोर – प्रौढ़

159 . कुख्यात – विख्यात

160 . कुशाग्र – मंद

161 . कुलीन – अकुलीन

162 . कृत्रिम – प्राकृतिक

163 . कृपा – कोप

164 . कृपालु – क्रूर

165 . क्रम – व्यतिक्रम

166 . क्रिया – प्रतिक्रिया

167 . क्षणिक – शाश्वत

168 . क्षम्य – अक्षम्य

169 . क्षर – अक्षर

170 . क्रूर – अक्रूर

171 . कृष्ण – धवल/शुक्ल

172 . क्रय – विक्रय

173 . क्रेता – विक्रेता

174 . क्षमा – दण्ड

175 . क्षय – अक्षय

176 . क्षुद्र – महान/विराट

177 . क्रोध – क्षमा

ख – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

178 . खंडन – मंडन

179 . खरीद – फरोख्त/बिक्री

180 . खाद्य – अखाद्य

181 . खुशबु – बदबू

182 . खगोल – भूगोल

183 . खल – सज्जन/साधु

184 . खीझना – रीझना

185 . खेद – प्रसन्नता

ग – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

186 . गत – आगत

187 . गरल – सुधा

188 . गर्मी – सर्दी

189 . गोपन/गुप्त – प्रकट

190 . गृहस्थ – सन्यासी

191 . गेय – अगेय

192 . ग्रामीण – शहरी/नागरिक

193 . गमन – आगमन

194 . गरिमा – लघिमा

195 . गहन – विरल/पुलिन

196 . गुरु – लघु/शिष्य

197 . गृहीत – त्यक्त

198 . गोचर – अगोचर

199 . ग्राम्य – नागर/नगर

घ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

200 . घना – शांत/स्थिर

201 . घरेलू – वनैला/वन

202 . घातक – रक्षक

203 . घोष – अघोष

204 . घर – बाहर/बेघर

205 . घात – प्रतिघात

206 . घृणा – प्रीति/प्रेम

च – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

207 . चंचल – शांत/स्थिर

208 . चंद्रकांता – अमावस्या

209 . चर – अचर

210 . चालाक – भोला

211 . चिंतित – निश्चिंत

212 . चिरंतन – नस्वर

213 . चेतन – जड़/अचेतन

214 . चतुर – मूढ़/मुर्ख

215 . चपल – गंभीर

216 . चल – अचल

217 . चिकना – खुरदुरा

218 . चिर – अचिर

219 . चिरायु – अल्पायु

220 . चेतना – मूर्च्छा

छ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

221 . छ्दम – व्यक्त

222 . छली – निश्छल

223 . छिन्न – अच्छिन्न

224 . छल – निश्छल

225 . छाया – धूप

226 . छूत – अछूत

ज – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

227 . जंगम – स्थावर

228 . जटिल – सरल

229 . जन्म – मृत्यु

230 . जंगली – पालतू/घरेलु

231 . जड़ – चेतन

232 . जय – पराजय/अजय

233 . जयन्ति – पुण्यतिथि

234 . जल – थल/स्थल

235 . जाग्रत – सुप्त

236 . जीत – हार

237 . जीवन – मरण

238 . ज्योति – तम

239 . ज़रा – शैशव/यौवन

240 . जागरण – सुषुप्ति/निंद्रा

241 . जातीय – विजातीय

242 . जीव – ब्रह्मा/निर्जीव

243 . जीवित – मृत

244 . ज्ञानी – अज्ञानी

245 . ज्येष्ठ – कनिष्ठ/लघु

246 . ज्योतिर्मय – तमसोमय

झ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

247 . झगड़ालू – शान्त

248 . झोपड़ी – महल

249 . झीना – गाढ़ा

ट – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

250 . टेढ़ा – सीधा

251 . टोटा – नफ़ा/फ़ायदा

ठ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

252 . ठण्डा – गरम

253 . ठोस – तरल

ड – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

254 . डरपोक – निडर

ढ़ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

255 . ढ़ीठ – विनयी

त – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

256 . तंग – ढीला

257 . तप्त – शीतल

258 . तरुण – वृद्ध

259 . ताजा – बासी

260 . ताप – शीत

261 . तिक्त – मधुर

262 . तिरस्कार – सत्कार

263 . तीक्ष्ण – कुंठित

264 . तुच्छ – महान

265 . तुकांत – अतुकान्त

266 . तृष्णा – वितृष्णा

267 . त्यक्त – गृहीत

268 . तन्वी – स्थूल

269 . तरल – ठोस/स्थूल

270 . तल्लीनता – उच्चाटन

271 . ताना – बाना

272 . तामसिक – सात्विक

273 . तिमिर – प्रकाश

274 . तिरस्कृत – समादृत

275 . तीव्र – मंद/मंथर

276 . तृषा – तृप्ति

277 . तुलनीय – अतुलनीय

278 . तेजस्वी – निस्तेज

279 . त्याग – ग्रहण

थ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

280 . थाह – अथाह

281 . थोक – फुटकर/खुदरा

द – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

282 . दण्ड – पुरस्कार

283 . दयालु – निर्दय

284 . दाता – सूम/भिक्षुक

285 . दानी – कृपण/कंजूस

286 . दिवस – रात्रि

287 . दीर्घ – ह्रस्व

288 . दक्षिण – वाम/उत्तर

289 . दरिद्र – सम्पन्न, धनी

290 . दाएँ – बाएँ

291 . दास – स्वामी

292 . दिश – अदिश

293 . दीर्घकाय -कृशकाय

294 . दीन – स्वाभिमानी

295 . द्रुत – मंथर

296 . दुर्गन्ध – सुगंध

297 . दुर्बोध – सुबोध

298 . दुरूपयोग – सदुपयोग

299 . दुष्प्राय – सुप्राय

300 . दूषित – स्वच्छ

Vilom Shabd in Hindi

301 . देय – अदेय

302 . दोषी – निर्दोष

303 . दुराचारी – सदाचारी

304 . दुर्बल – सबल

305 . दुर्जन – सज्जन

306 . दुर्लभ – सुलभ

307 . दुष्कर – सुकर/सरल

308 . दुष्ट – सज्जन/साधु

309 . देव – दानव

310 . दोष – गुण/निर्दोष

311 . द्वन्द – निर्द्वन्द

ध – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

312 . धनाढ्य – निर्धन

313 . धवल – कृष्ण

314 . धूर्त – सरल

315 . ध्वंस – निर्माण

316 . धनी – निर्धन

317 . धुप – छाँह/छाया

318 . धृष्ट – विनीत

न – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

319 . नख – शिख

320 . नमकहलाल – नमकहराम

321 . नागरिक – ग्रामीण

322 . निंदा – स्तुति/प्रशंसा

323 . निद्रा – जागरण

324 . निरर्थक – सार्थक

325 . निराहार – आहार

326 . नित्य – अनित्य

327 . निर्दय – सदय

328 . निर्मम – सह्रदय

329 . निश्चय – अनिस्चय

330 . निश्चित – अनिश्चित

331 . निष्क्रिय – सक्रिय

332 . निषिद्ध – विहित/वैध

333 . नीरस – सरस

334 . नूतन – पुरातन

335 . नैसर्गिक – कृत्रिम

336 . नत – उन्नत

337 . नरक – स्वर्ग

338 . निजी – सार्वजानिक

339 . निंदय – वंद्य/स्तुत्य

340 . निरक्षर – साक्षर

341 . निरपेक्ष – सापेक्ष

342 . नियमित – अनियमित

343 . निर्गुण – सगुण

344 . निर्मल – मलिन

345 . निर्लज्ज – सलज्ज

346 . निश्छल – चंचल

347 . निष्काम – सकाम

348 . निष्फल – सफल

349 . निमीलन – उन्मीलन

350 . नीरव – नाद/ध्वनि

351 . नेकी – बदी

352 . न्यून – अधिक

प – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

353 . पंडित – मुर्ख

354 . पक्षपाती – निष्पक्ष

355 . परकीय – स्वकीय

356 . परमार्थ – स्वार्थ

357 . पठित – अपठित

358 . पराधीन – स्वाधीन

359 . पुरुष – कोमल

360 . पात्र – अपात्र

361 . पाठ्य – अपाठ्य

362 . पक्ष – विपक्ष

363 . पदोन्नत – पदावनत

364 . परतंत्र – स्वतंत्र

365 . परलोक – इहलोक

366 . परा – अपरा

367 . परितोष – अपरितोष

368 . परोक्ष – प्रत्यक्ष

369 . पालक – घातक

370 . पाश्चात्य – पौर्वात्य/प्राच्य

371 . पुरुस्कार – दण्ड

372 . पुण्य – पाप

373 . पूर्णिमा – अमावस्या

374 . प्रजातंत्र – राजतंत्र

375 . प्रधान – गौण

376 . प्रबोध – अबोध

377 . प्रमुख – गौण/सामान्य

378 . प्रलय – सृष्टि

379 . प्रशंसा – निंदा

380 . प्रतीची – प्राची

381 . प्रस्तुत – अप्रस्तुत

382 . प्रसाद – पर्णकुटीर

383 . प्रेषक – प्रेषिति

384 . पुण्यात्मा – पापात्मा

385 . पुरोगामी – पश्चगामी

386 . पूर्ववर्ती – परवर्ती

387 . प्रतियोगी – सहयोगी

388 . प्रफुल्ल – म्लान

389 . प्रभु – भृत्य

390 . प्रवृति – निवृति

391 . प्रवेश – निर्गम

392 . प्रश्न – उत्तर

393 . प्रसारण – संकुचन

394 . प्राकृतिक – कृत्रिम

395 . प्रेम – घृणा

396 . प्रौढ़ – शिशु

फ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

397 . फल – निष्फल/विफल

398 . फूल – कांटा

399 . फूहड़ – सभ्य

400 . फूलना – मुरझाना

ब – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

401 . बंजर – उर्वर

402 . बढ़िया – घटिया

403 . बंध्या – उर्वरा

404 . बलवान – निर्बल

405 . बहादुर – डरपोक

406 . बुराई – भलाई, अच्छाई

407 . बैर – प्रीति

408 . बंधन – मुक्ति/मोक्ष

409 . बद्द – मुक्त

410 . बर्बर – सभ्य

411 . बलिष्ठ – निर्बल

412 . बहिरंग – अंतरंग

413 . बुद्धिमान – बुद्धिहीन/मुर्ख

414 . ब्रह्मा – जीव

भ – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

415 . भद्र – अभद्र

416 . भय – साहस/अभय

417 . भक्ष्य – अभक्ष्य

418 . भाग्यवान – भाग्यहीन/अभागा

419 . भावी – भूत/अतीत

420 . भिक्षु – भूप

421 . भिखारी – दाता/अमिर

422 . भूषण – दूषण

423 . भोला – चतुर/चालाक

424 . भौतिक – आध्यत्मिक

425 . भयंकर – मनोहर

426 . भक्षक – रक्षक

427 . भाग्य – दुर्भाग्य

428 . भाव – अभाव

429 . भीत – निर्भय

430 . भिज्ञ – अनभिज्ञ

431 . भीड़ – छीड़/एकांत

432 . भोगी – योगी

433 . भोज्य – अभोज्य

434 . भ्र्म – विभ्र्म

म – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

435 . मंगल – अमंगल

436 . मधुर – कटु

437 . मंद – तीव्र

438 . मनुज – दनुज

439 . मनुष्यता – पशुता

440 . मर्त्य – अमर

441 . महत्तम – लघुतम

442 . महान – तुच्छ/क्षुद्र

443 . मानव – दानव

444 . मिलन – विछोह

445 . मित – अपरिमित

446 . मुख्य – गौण

447 . मूल्यवान – मूल्यहीन

448 . मेहमान – मेजबान

449 . मौखिक – लिखित

450 . मृदु – कठोर

451 . ममता – निष्ठुरता

452 . मलिन – निर्मल/स्वच्छ

453 . महात्मा – दुरात्मा

454 . मान – अपमान

455 . मितव्ययी – अपव्ययी

456 . मिथ्या – सत्य

457 . मुनाफा – नुकसान

458 . मुख – पृष्ठ

459 . मृत – जीवित

460 . मोक्ष – बन्धन

461 . मौलिक – अनूदित/अमौलिक

य – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

462 . यश – अपयश

463 . यांत्रिक – अयांत्रिक

464 . योग – वियोग

465 . यौवन – वार्धक्य

466 . यशस्वी – कलंकित

467 . याचक – दाता

468 . योगी – भोगी

469 . यद्यपि – तथापि

र – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

470 . रंक – राव/राजा

471 . रचना – ध्वंस

472 . रत – विरत

473 . राग – विराग/द्वेष

474 . रात – दिन

478 . रिक्त – पूर्ण

479 . रुग्ण – स्वस्थ्य

480 . रुदन – हास्य/हास

481 . रक्षक – भक्षक

482 . रचनात्मक – ध्वंसात्मक

483 . रहित – सहित

484 . राजा – रानी/प्रजा/रंक

485 . रात्रि – दिवस

486 . रीता – भरा

487 . रुचिकर – अरुचिकर

488 . रुक्ष – मसृण/नेही

ल – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

489 . लभ्य – अलभ्य

490 . लाघव – गौरव

491 . लिप्त – निर्लिप्त

492 . लोक – परलोक

493 . ललित – कुरूप

494 . लिप्सा – विरक्ति

495 . लुप्त – प्रकट

496 . लौकिक – अलौकिक

व – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

497 . वक्र – सरल/ऋजु/सीधा

498 . वरदान – अभिशाप

499 . विकास – ह्वास

500 . विजय – पराजय

501 . विज्ञ – अज्ञ

502 . विधवा – सधवा

503 . विपत्ति – सम्पति

504 . विपन्न – सम्पन्न

505 . वर – वधू

506 . वाद – प्रतिवाद

507 . विकीर्ण – संर्कीण

508 . विजेता – विजित

509 . विद्वान – मूर्ख

510 . विधुर – अविधुर

511 . विपदा – सम्पदा

512 . विभव – पराभव

513 . विरोधी – अनुयायी

514 . विरक्त – अनुरक्त

515 . विशेष – सामान्य

516 . विश्वास – अविश्वास

517 . विष – अमृत

518 . वृष्टि – अनावृष्टि

519 . वाचाल – मूक/अल्पभाषी

520 . वैध – अवैध

521 . व्यर्थ – सार्थक

522 . व्यक्तिगत – सामाजिक

523 . विस्मरण – संस्मरण

524 . विस्तृत – संक्षिप्त

525 . वियोग – संयोग

526 . विरह – मिलन

527 . विश्लेषण – संश्लेषण

Hindi Vilom Shabd

528 . विवादास्पद – निर्विवाद

529 . विसर्जन – आहवान

530 . वृद्धि – ह्वास

531 . वैतनिक – अवैतनिक

532 . वैयक्तिक – निवैयक्तिक

533 . व्यधिकरण – समानिधिकरण

534 . व्यष्टि – समष्टि

535 . विपुल – अल्प

श – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

536 . शकुन – अपशकुन

537 . शयन – जागरण

538 . शासक – शासित

539 . शीर्ष – तल/पाद

540 . शुष्क – हरित/आर्द्र

541 . शोक – हर्ष

542 . शोषक – शोषित

543 . श्यामल – गौर

544 . श्रीगणेश – इतिश्री

545 . श्रद्धा – घृणा/उपेक्षा

546 . श्वेत – श्याम

547 . शत्रु – मित्र

548 . शान्ति – अशान्ति/क्रांति

549 . शीतल – उष्ण

550 . शिकायत – तारीफ

551 . शुक्ल – कृष्ण

552 . शोषक – पोषक

553 . श्यामा -गौरी

554 . श्रव्य – अश्रव्य/दृश्य

555 . श्वास – उछ्श्वास

556 . श्रोता – वक्ता

557 . श्लाघा – निन्दा

स – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

558 . संकल्प – विकल्प

559 . संक्षेप – विस्तार

560 . संघटन – विघटन

561 . संश्लेषण – विश्लेषण

562 . सक्षम – असक्षम

563 . सगुण – निर्गुण

564 . सज्जन – दुर्जन

565 . सत – असत

566 . सत्य – असत्य/मिथ्या/मृषा/झूठ

567 . सदुपयोग – दुरुपयोग

568 . सफल – निष्फल

569 . समास – व्यास

570 . सम्पति – विपत्ति

571 . सम्मुख – विमुख

572 . संर्कीण – विर्किन

573 . संक्षिप्त – विस्तृत

574 . संधि – विच्छेद/विग्रह

575 . सकाम – निष्काम

576 . सक्रिय – निष्क्रिय

577 . सजीव – निर्जीव

578 . सचेष्ट – निश्चेष्ट

579 . सदाचार – दुराचार/कदाचार

580 . सधवा – विधवा

581 . सम – विषम

582 . सम्पदा – विपदा

583 . सम्मान – अपमान

584 . सद्भाव – दुर्भाव

585 . सपूत – कपूत

586 . सरस – नीरस/विरस

587 . सर्वज्ञ – अल्पज्ञ

588 . सजल – निर्जल

589 . संशय – निश्चय

590 . सह्रदय – ह्रदयहीन

591 . संश्लिष्ट – विशलिस्ट

592 . साक्षर – निरक्षर

593 . साध्य – असाध्य

594 . साधर्म्य -वैधर्म्य

595 . समस्या – समाधान

596 . सामान्य – असमान/विशिष्ट

597 . सुगम – दुर्गम

598 . सुगंध – दुर्गन्ध

599 . सुखद – दुःखद

600 . सुकर्म – दुष्कर्म

601 . सुबोध – दुर्बोध

602 . सुप्रबन्ध – कुप्रबंध

603 . सुर – असुर

604 . सुमति – कुमति

605 . सुशील – दुश्शील

606 . सृष्टि – प्रलय

607 . सेवक – स्वामी

608 . स्तुति – निंदा

609 . स्थिर – गतिशील

610 . स्मृति – विस्मृति

611 . स्वतंत्र – परतंत्र

612 . स्वप्न – जागरण

613 . स्वार्थ – निस्स्वार्थ

614 . स्मरण – विस्मरण

615 . सुनीति – कुनीति

616 . सरल – विरल/कठिन

617 . सवीकार – निर्विकार

618 . सबल – निर्बल

619 . सलज्ज – निर्लज्ज

620 . सर्द – गर्म

621 . संग – निस्संग

622 . सहमत – असहमत

623 . सादर – निरादर

624 . साकार – निराकार

625 . संयुक्त – विच्छिन्न

626 . सित – असित

627 . सार्थक – निरर्थक

628 . सुकाल – अकाल

629 . सुख – दुःख

630 . सुकर – दुष्कर

631 . सुपथ – कुपथ

632 . सुबुद्धि – दुर्बुद्धि

633 . सुधा – गरल

634 . सुरीति – कुरीति

635 . सुलभ – दुर्लभ

636 . सूक्ष्म – स्थूल

637 . सृजन – संहार

638 . सौभाग्य – दुर्भाग्य

639 . स्थायी – अस्थायी

640 . स्पृश्य – अस्पृश्य

641 . स्वजाति – विजाति

642 . स्वर्ग – नरक

643 . स्वच्छ – मलिन

644 . स्वधर्म – परधर्म

645 . स्फूर्ति – आलस्य

ह – से शुरू होने वाले विलोम शब्द

646 . हताहत – अक्षत

647 . हठ – अनुरोध

648 . हरा – सूखा

649 . हर्ष – शोक/विषाद

650 . हास – रुदन

651 . हुलास – खिन्नता

652 . होनी – अनहोनी

653 . ह्वास – वृद्धि

654 . हरित – शुष्क

655 . हस्त – पाद (हाथ)

656 . हिंसा – अहिंसा

657 . हेय – स्तुत्य/प्रेय/ग्राह्य

658 . ह्वस्व – दीर्घ

हिंदी व्याकरण – Hindi Grammar

Leave a Comment